Kvalitet & Hållbarhet

För er trygghet

Som utvecklings- och produktionspartner ansvarar vi för flera delar i arbetet som berör kvalitet såväl som social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Garant för EU’s kemikalielagstiftning

Som partner ansvarar vi för att rådande lagstiftningar inom EU efterföljs vid tillverkning och import av varor, däribland EU:s kemikalielagstiftning REACH, ROHS, pops & biocidförordningen.

Vi har uppsatta kemikalieavtal med samtliga fabriker och utför regelbundet tester av våra material för att utesluta riskkemikalier i produkterna.

Vi bevakar ständigt lagstiftning och ämnen som framåt kan komma att adderas på kandidatlistan för riskkemikalier vilket möjliggör för oss att arbeta proaktivt mot kund och säkerställa att samtliga produkter motsvarar gällande lagkrav.

CSR & Code of Conduct

Vi arbetar enbart med fabriker som tar ansvar för människa, samhälle och miljö och arbetar därför aktivt med att utföra audits hos våra producerande enheter samt med externa auditörer (BSCI,SA8000) för att säkerställa att arbetet efterlevs.

Samtliga fabriker som vi arbetar med har även signerat vårt avtal ”Code of conduct” för att säkerställa efterlevnad av såväl lagkrav som våra egenställda krav.

Vi arbetar aktivt med risk- och möjlighetsbedömningar med tillhörande handlingsplaner kopplat till miljö, kvalitet och CSR.

För oss är det viktigt att kunden känner stor trygghet med oss som producerande partner och vi delger gärna samtligt underlag i form av dokument och avtal.

Sacci som garant i korthet: